Limited English Proficiency

SPANISH: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 918-492-3636

CHINESE: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 918-492-3636

VIETNAMESE: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 918-492-3636

KOREAN: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 918-492-3636

Tagalog:PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 918-492-3636

ARABIC: م لحوظة : إذا ك نت ت تحدث اذك ر ال ل غة، ف إن خدمات ال م ساعدة ال ل غوی ة ت تواف ر ل ك ب ال مجان . ات صل ب رق م 918-492-3636

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 918-492-3636

FARSI: ت وجھ : اگ ر ب ھ زب ان ف ار سی گ ف ت گو می ک ن ید، ت سھ یلات زب ان ی ب صورت رای گان ب رای شما ب. LUS 918-492-3636

HMONGCEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 918-492-3636

URDU: خ بردار : اگ ر آپ اردو ب ول تے ہ یں، ت و آپ ک و زب ان ک ی مدد ک ی خدمات م فت م یں د س ت یاب ہ یں ۔ ک ال 918-492-3636

THAI: เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 918-492-3636

FRENCH: ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 918-492-3636

LAOTIAN: ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 918-492-3636

CHEROKEE: Hagsesda: iyuhno hyiwoniha [tsalagi gawonihisdi]. Call 918-492-3636

BURMESE: အထူူးဂရုပပြုရန်: သင်အဂဂလိပ်စ ြောူးမပပပြောတတ်ခ ဲ့လျှင်သင်သည်ဘြောသြောစ ြောူးအ ူအညီမ ြောူးန်ပ ြောင်မှု, တြောဝန်ခံအခမ ဲ့သင်ရရ ိနိုင်  သည်။  ိုပခေါ်ပါ။ 918-492-3636

ENGLISH: Attention: If you speak English, language assistance services are available free of charge to you. Call: 918-492-3636.